Zaštita privatnosti

Annapurna.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internet stranice. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Annapurna.hr neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Annapurna.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Annapurna.hr koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšali internet stranice i njihove sadržaje, te kako bi prilagodili sadržaje publici koja ih posjećuje.
Annapurna.hr se obavezuje da ce čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Annapurna.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registrirani korisnici
Registriranjem na Annapurna.hr internet stranice korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.
Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Annapurna.hr ne može se držati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.
Annapurna.hr zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa bez prethodne najave ili/i objašnjenja.
Annapurna.hr ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.